grenathegreat

A blog about training, makeup,beauty and health.

Ögonpaletter del 2

Smink skönhet, smink Permalink1
Det här är inte bara en palett utan 3 stycken, för att förklara så är det från samma företag nämnligen Makeup Geek Cosmetics och av dessa 3 är det bara en som är utgiven sminkpalett de andra 2 är lösa ögonskuggor som jag själv satt i tomma z-paletter.
Ville dock nämna alla 3 eftersom det är helt otroligt bra ögonskuggor, den som är utgiven som färdig palett är i samarbete med "Youtube gurun" Manny MUA och är även den helt fantastisk.
 
Börjar med de 2 som jag plockat ihop själv, den lilla paletten innehåller mestadels så kallade "duochrome" skuggor alltså såna som ser ut att skifta i olika färger beroende på hur ljuset träffar dem och vilken skugga man lägger under. Den svarta skuggan längst ner till vänster är "vanlig" men är den bästa svarta skuggan jag någonsin använt så otroligt pigment och blir verkligen svart istället för svartgrå som jag upplever att många blir.
 
I den stora paletten är den översta raden, plus de 2 till vänster raden under, så kallade "foiled shadows" översätts nog bäst med magnetiska skuggor då de får en slags starkt skimrande och reflekterande färg. Övriga färger är en blandning mellan matta och lätt skimrande skuggor som med få undantag är väldigt lättarbetade, vet att det är någon jag provat som inte hade topp pigment men överlag är det som sagt helt fantastiska skuggor som är mycket prisvärda. Går att köpa för ca 70kr/st på bland annat Beautybay.com (fri frakt till Sverige för över 170kr) jämförelsevis kan jag nämna MAC cosmetics singelskuggor som har likande pigment (dock anser jag Makeup Geek vara bättre både i kvalitéet och pris) som säljs för ca 175kr/st.
 
Sist men inte minst är den palett som jag köpte "hel", som ni kan se på bilden nedan så innehåller den 9st skuggor som överlag är varma och går åt rött...(hm börjar ni märka ett möster tro? :) ) Det är en blandning av matta,skimrande, metalliska och en duochrome skuggor, precis som med Anastasias palett kan man använda den helt utan att ta hjälp av någon andra skuggor (glömde jag nämna i det inlägget) utan man kan få till en komplett "look" ändå. Den här paletten var en limited edition, tror den säljs fortfarande men är inte säker. Priset var nånstans runt 500kr, minns inte säkert då det var ett tag sedan jag köpte den.
 
This is not just one palette but three pieces, to explain: it is from the same company Makeup Geek cosmetics and of these 3 is the only one that is published makeup palette, the other two are loose eye shadows that I myself put in empty z- palettes.
However, wanted to mention all three because it is totally incredible eye shadows, the one published as a complete palette is in collaboration with the "YouTube guru" Manny MUA and is also quite stunning.

Starting with the 2 that I put together myself, the little palette contains mostly so-called "duochrome" shadows then people like appear tinted in different colors depending on how the light hits them and what shade you put in. The black shadow on the bottom left is "normal" but is the best black shadow I've ever used so incredibly pigmented and really gets black instead of dark gray that I feel that many people get.

In the large palette is the top line, plus the two left in the line, so-called "foiled shadows" translates probably best with magnetic shadows when they get a kind of strong shimmering and reflective paint. Other colors are a mix of carpet and light shimmering shadows that with few exceptions, is very easy to work with, know that there is someone I tried that did not have top pigments but overall it's like I said absolutely fantastic shadows that are very affordable. Can be purchased for around 70kr / st on including Beautybay.com (free shipping to Sweden for over 170kr) comparatively, I can mention MAC Cosmetics single shadows that have similar pigment (however, I believe Makeup Geek be better both in kvalitéet and price) sold for about 175 SEK / each.

Last but not least is the palette that I bought the "whole", as you can see in the picture below contains the 9st shadows that is generally warm and go to red ... (ahem begin to notice an aunt think? :)) It is a mixture of matte, iridescent, metallic and a duochrome shadows, just like Anastasia's palette, you can use it without the help of a second shadows (I forgot to mention in the post), but you can get a complete "look" still. This palette was a limited edition, believes it is still being sold but are not sure. The price was somewhere around 500kr, remember not sure  it was a while since I bought it.
 
#1 - - Cajsa:

så mycket smink i din blogG! :D love it!

Svar: Tackar! :D
grenathegreat

Till top